*ธรรมคีตศิลป์ ธรรมสู่โลก-โลกสู่ธรรม

ประวัติความเป็นมา ธรรมคีตศิลป์ สร้างบนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา ที่จอดรถ 1 งาน 68 ตารางวา เพื่อให้พ่อและแม่ของท่านพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ(สังข์วิเศษ) ได้ปฏิบัติธรรมบั้นปลายชีวิต พ่อเป็นครูสอนดนตรี และแม่เป็นแม่บ้าน ช่วยเหลือชุมชนสังคม จึงสร้างไว้เพื่อให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมในช่วงท้ายสุดของชีวิต และญาติธรรมทุกๆคนที่เห็นประโยชน์ และหลังจากเปิดอบรมมาเป็นเวลาเกือบ 3 ปี ธรรมคีตศิลป์ได้ขยายพื้นที่เพิ่มเติมออกไปอีกมากกว่า 7 ไร่ ด้วยความศรัทธา และการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของศิษยานุศิษย์ของท่านพระอาจารย์ 

เริ่มก่อสร้าง   เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.  2557  

แล้วเสร็จ      เปิดใช้งาน เดือน มกราคม พ.ศ.  2559

แนวคิด สร้างโดยอาศัยเหตุปัจจัยของศิษยานุศิษย์ ที่สนใจปฏิบัติธรรมเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ตามแนวเคลื่อนไหว และมีถิ่นที่อยู่บริเวณภาคตะวันออก หรือ บริเวณใกล้เคียง สะดวกต่อการคมนาคม ได้อาศัยปฏิบัติธรรม ผู้มีศีลยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่ มีความสุขๆ

วัตถุประสงค์   

  1. เรียนรู้หลักธรรม คำสอน ตามพระพุทธศาสนา
  2. เป็นสถานที่เจริญสติปัฏฐาน และ ปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
  3. พัฒนาชีวิตจนเกิดประโยชน์สูงสุด ให้บุคคลอื่นได้รวมตัวกันเพื่อศึกษาธรรม
  4. ให้บุคคลผู้มีความพร้อมในด้านต่างๆ นำความรู้ ความสามารถ และ ศักยภาพ ได้ช่วยเหลือแบ่งปัน เผยแพร่ เป็นประโยชน์ ต่อ สรรพชีวิตในโลก เกิดปกติสุข  เกิดความปลอดภัย เกิดสันติสุข -สันติภาพ ยิ่งๆขึ้นไป
  5. ไม่ได้เป็นไปเพื่อเจ้าลัทธินิกาย ลาภสักการะ พรรคพวกบริวาร เสียงสรรเสริญ แต่เป็นไปเพื่อ พระนิพพาน
Visitors: 47,647